Polityka Prywatności

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzane są przez Sprzedawcę podczas i w związku z wykonywaniem jego działalności gospodarczej. Jako Sprzedawca przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób dokonujących transakcji lub korzystających z naszych usług poprzez Serwis www.palarniaharmonia.pl, w szczególności informacji, które identyfikują osobę, zwane w dalszej części „Danymi Osobowymi„.

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest  Palarnia Kawy Harmonia s.c. Kamil Spiechowicz, Piotr Grabowski,  NIP 118-211-89-36, z siedzibą w: 01-932 Warszawa, ul. Estrady 70D, kontakt:, tel.: 669 161 790.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@palarniaharmonia.pl   lub pisemnie na adres Administratora

Jako Administrator Twoich danych osobowych:

 1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących serwisu: www.palarniaharmonia.pl, prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
 3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
  • imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu,– w celu zawarcia i wykonania umowy
 4. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.
 5. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
 6. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
 7. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 9. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w tej Polityce Prywatności a w szczególności do całkowitego upływu terminu przedawnienia wszystkich roszczeń, jakie mogą powstać w związku z zawartą przez Ciebie umową zakupu naszych towarów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Maksymalny okres przechowywania Danych Osobowych może różnić się w zależności od rodzaju tych danych i celów ich przetwarzania.
 10. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
 11. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
 12. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@palarniaharmonia.pl  lub pisemnie na ww. adres Administratora
 14. Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.
 15. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy masz obowiązek podania Danych Osobowych ?

 • Nie jesteś zobowiązany do dostarczania Sprzedawcy jakichkolwiek swoich Danych Osobowych. Niepodanie przez Ciebie Danych Osobowych spowoduje jednak brak możliwości składania zamówień lub brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Serwis Sprzedawcy albo brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoją reklamację bądź żądania do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2018 roku i może być zmieniona przez Sprzedawcę w dowolnym czasie, tak aby odpowiadała obowiązującym przepisom prawa i gwarantowała należyte zabezpieczenie Twoich Danych Osobowych.